VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Văn bản pháp luật về giám định, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm phục vụ quản lý nhà nước

I. VBPL VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

1)   Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007 (có hiệu lực thi hành ngày 01/072008).

2)   Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm, hàng hóa.

3)   Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 17/6/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2001).

4)    Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

II. VBPL VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

1)    Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội khóa 11 ngày 29/6/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007).

2)    Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

III. VBPL VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

1)    Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

2)    Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN.

3)    Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

4)    Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN.

IV. VBPL VỀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

1)    Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về sản xuất, kinh doanh và sư dụng phân bón.

V. VBPL VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU

1)    Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

2)    Thông tư 66/2011/TT-BNNPHNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

VI. VBPL VỀ CHỨNG NHẬN LPG

1)    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng  (LPG).

2)    Quyết định 772-TĐC ngày 3/4/2013 của Bộ khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Đo lường & Chất lượng về việc hướng dẫn chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng  (LPG).

VII. VBPL VỀ GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

1)    Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2)    Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 cuả Bộ công thương và Bộ tài nguyên Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

VIII. VBPL VỀ GIÁM ĐỊNH/ THỬ NGHIỆM FORMALDEHYTE & AMIN THƠM TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY

1)    Thông tư số 32/2009/BCT ngày 05/11/2009 của Bộ công thương về quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm Azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

IX. VBPL VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP

1)    Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

X. VBPL VỀ GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CŨ

1)    Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2)    Thông tư số 04/2014/BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnh hành hóa với nước ngoài.

3)    Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

4)    Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/07/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon