VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Tài liệu ĐHCĐ

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông báo về Đại hội đồng cổ đông 2018.

 • Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tải về
 • Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tải về
 • Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023 - Tải về
 • Mẫu Thông báo ứng cử - Tải về
 • Mẫu Thông báo đề cử - Tải về
 • Sơ yếu lí lịch - Tải về

Quý cổ đông có thể download các tài liệu Đại Hội đồng Cổ đông 2018 dưới đây theo file đính kèm: 

 1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2018 - tải về tại đây
 2. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc và Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2017 - tải về tại đây
 3. Báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng Quản trị - tải về tại đây
 4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Nhiệm kỳ 2013-2018 - tải về tại đây
 5. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - tải về tại đây
 6. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - tải về tại đây
 7. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty - tải về tại đây & Phụ lục - tải về tại đây
 8. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Ban hành Quy chế Quản trị Công ty - tải về tại đây và Dự thảo Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol - tải về tại đây
 9. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty - tải về tại đây
 10. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) - tải về tại đây
 11. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - tải về tại đây
 12. Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 2018 - tải về tại đây
 13. BCTC Hợp nhất Vinacontrol 2017 - tải về tại đây
 14. BCTC Tổng hợp Vinacontrol 2017 - tải về tại đây

Trân trọng,


CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon